KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, CHÚA KITÔ LÀ TRƯỞNG TỬ CỦA ĐÀN EM ĐÔNG ĐÚCCHÚA KITÔ LÀ TRƯỞNG TỬ CỦA ĐÀN EM ĐÔNG ĐÚC
Trích bài giảng của Chân phước Ixaác, viện phụ đan viện Sao Mai.
Như đầu và thân của một người chỉ là một người mà thôi, thì người con của Đức Trinh Nữ cùng với các chi thể được tuyển chọn của Người chỉ là một người và là Con Người duy nhất. Kinh Thánh nói: Đức Kitô toàn thân và toàn vẹn gồm đầu và thân.
Quả vậy, mọi chi thể cùng làm nên một thân thể. Thân thể đó cùng với đầu là một con người duy nhất. Con người này cùng với Con Thiên Chúa là người con duy nhất của Thiên Chúa. Chính người con này cùng với Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Như vậy, tất cả thân thể cùng với đầu là Con Người và Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Bởi đó mới có lời rằng: Lạy Cha, Con muốn rằng: như Cha và Con là một, thì họ cũng nên một với chúng ta.
Vì thế, theo nghĩa quen thuộc trong Kinh Thánh, nếu không có đầu thì chẳng có thân; nếu không có thân thì chẳng có đầu; nếu không có Thiên Chúa thì chẳng có đầu, chẳng có thân, cũng chẳng có Đức Kitô toàn vẹn.
Bởi vậy, tất cả cùng với Thiên Chúa là một Thiên Chúa. Nhưng Con Thiên Chúa kết hợp với Thiên Chúa theo bản tính; Con Người kết hợp với Con Thiên Chúa theo ngôi vị; còn thân thể kết hợp với Con Người theo bí tích.
Vậy, các chi thể của Đức Kitô là các tín hữu, những con người có lý trí, có thể thành thật nói rằng Đức Kitô thế nào thì mình cũng thế, nghĩa là mình cũng là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa theo bản tính, còn họ là nhờ được chung phận. Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa một cách sung mãn, còn họ là nhờ được thông phần.
Cuối cùng, Người là Con Thiên Chúa vì được Thiên Chúa sinh ra, còn các chi thể của Người là do được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, như đã chép: Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên : “Ápba ! Cha ơi !” Cùng với Thần Khí đó, Người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa, để họ được vị Trưởng Tử của đàn em đông đúc đặc biệt dạy cho biết nói lên rằng: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.
Và chỗ khác: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em. Vì chưng nhờ Thần Khí, Người đã sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ, làm Con Người, Đầu của chúng ta, thế nào, thì cũng nhờ Thần Khí đó, từ giếng nước thánh tẩy, chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, thân mình của Người như thế. Người hoàn toàn vô tội thế nào, thì chúng ta cũng được tha mọi tội lỗi như thế. Vì cũng như Người mang lấy mọi tội lỗi của toàn thân vào thân xác mình mà mang lên cây thập giá thế nào, thì nhờ ơn tái sinh, Người cũng ban cho thân mình thiêng liêng ơn này, là không còn bị hạch tội nào nữa, như có lời chép: Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội. Con người hạnh phúc ấy hẳn là chính Đức Kitô. Xét theo khía cạnh Người là đầu, tức là Thiên Chúa, thì Người tha tội; xét theo khía cạnh Người là đầu của thân thể, tức là một con người như mọi người, thì Người không có tội gì để được tha; xét theo khía cạnh Người là thân mình của đầu, gồm nhiều người, thì không bị Thiên Chúa hạch tội.
Bản thân Người là Đấng công chính, nhưng lại làm cho mình nên công chính. Chỉ mình Người là Đấng Cứu Độ và Chỉ mình Người được cứu độ. Cái Người đã mang lấy vào thân mà đem lên thập giá, thì Người đã dùng nước mà tẩy xoá khỏi thân mình. Khi lại dùng thập giá và nước mà cứu độ muôn người, thì Chiên Thiên Chúa, Đấng mang lấy tội trần gian mà xoá đi, là linh mục, tế phẩm và là Thiên Chúa. Do đó, khi dâng mình cho mình, Người đã nhờ mình mà hoà giải mình với mình, như với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Mong thay

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *