Hỏi đáp_Cách viết hóa đơn khi bán hàng thu ngoại tệCâu hỏi: Khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì sử dụng tỷ giá trên hợp đồng có đúng không?
Đối với nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với chủ đầu tư tính bằng ngoại tệ có trong hợp đồng có ghi tỷ giá dự kiến quy đổi. Vậy khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì sử dụng tỷ giá trên hợp đồng có đúng không?
Ngày 31/07/2017
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 153 năm 2010 và thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn thì trên hóa đơn, ghi theo đồng ngoại tệ đồng thời ghi cả tỷ giá quy đổi với đồng Việt nam theo tỷ giá bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Vịêt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn, chứ không phải theo tỷ giá đã ghi trong hợp đồng..
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Mở rộng:
Cách viết hóa đơn bằng ngoại tệ
1. Theo điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:
e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn
Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.
Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.
Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.
Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”
2. Theo Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối như sau:
Điều 5. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các nguồn thu vãng lai khác
1. Người cư trú có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn thu vãng lai khác ở nước ngoài phải chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng hoặc các chứng từ thanh toán, trừ một số trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài…”
4. Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):
+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá, cụ thể:
3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”
Nguồn: Kế toán Thiên Ưng

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.