Feb-15-15 – Trung tín chìa khóa cho đời sống ý nghĩaCách Nào Để Đời Sống Tôi Có Ý Nghĩa?
Trung Tín Chìa Khóa Cho Đời Sống Ý Nghĩa.
1 Côrinhtô 4:2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.

Mathiơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn.

Một số người trung tín trong lịch sử đã mang lại ảnh hưởng như thế nào?

I. Sự Trung Tín Của Nôê Đã Bảo Tồn Nhân Loại (Sáng thế 6)

Hêbơrơ 11:7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

A. Việc gì xảy ra nếu ông cũng giống như những người chung quanh trong thời bấy giờ?

B. Điều gì xảy ra nếu ông bỏ cuộc vì không ai đáp ứng lại với sứ điệp ông rao giảng

II. Sự Trung Tín Của Mười Người Có Thể Đã Cứu Được Thành Sôdôm Và Gômôrơ.

Sáng thế 18:32 Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó.

A. Có thể nếu cả gia đình của Lót là người công bình

B. Chúng ta không biết số là bao nhiêu để duy trì nước Hoa kỳ?

Châm ngôn 14:34 Sự công bình làm cho nước cao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.

III. Sự Trung Tín Của Ápraham Đã Duy Trì Lời Hứa Của Chúa

Sáng thế 22:15-18 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng: 16 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng: 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.

A. Điều gì xảy ra nếu ông để cảm xúc cai trị sự suy nghĩ của ông?

B. Điều gì xảy ra nếu ông quyết định Chúa chắc không nghiêm túc trong những gì Ngài truyền dạy đâu?
Hêbơrơ 11:19

IV. Sự Trung Tín Của Giôsép Đã Bảo Tồn Dân Sự Của Chúa.

Sáng thế 45:5-8

A. Việc gì xảy ra nếu ông để sự giàu có quyền lực của Êdíptô là ông hư đốn?
B. Việc gì xảy ra nếu ông chìu theo sự cám dỗ của vợ Phôtipha?
C. Điều gì xảy ra cho Chi phái Giuđa? Cho sư tử Giuđa?

V. Sự trung tín của những người bị lưu đày đã bảo tồn những người còn xót lại.

A. Hoàng hậu Êxơtê, Môđacai
B. Đaniên, Êxêchiên và các tiên tri khác?

VI. Sự trung tín cho đến chết của Đức Chúa Jêsus đã mang lại sự cứu rỗi của chúng ta.

Hêbơrơ 5:8

A. Việc gì xảy ra nếu Ngài thất bại trong thử thách về sự trung tín?

Hêbơrơ 4:14-16

B. Việc gì xảy ra nếu Ngài bỏ cuộc khi những người theo Ngài phản bội?

1. Nhiều người đã trở lui

Giăng 6:66

2. Giuđa phản bội, bán Chúa

3. Phierơ chối không biết Ngài

VII. Sự trung tín của các sứ đồ đã bảo tồn Kinh thánh

Êphêsô 3:1-5

A. Việc gì xảy ra nếu họ đầu hàng những áp lực đè trên họ?

B. Việc gì xảy ra nếu họ để những sự khôn ngoan đời nầy ảnh hưởng trên họ?

VIII. Sự trung tín của Cơ đốc nhân ngày hôm nay sẽ gìn giữ sự trong sạch và hoà bình trong Hội thánh.

A. Nếu chúng ta không làm thì ai sã làm?

B. Nếu chúng ta không bước đi cách xứng đáng, thì ai sẽ bước đi cho chúng ta?

Êphêsô 4:1

1. Nếu chúng ta không giữ sự hiệp một trong Thánh Linh thì ai sẽ giữ cho chúng ta?

Êphêsô 4:3

2. Mỗi người phải tìm kiếm sự hoà bình và giữ gìn sự hiệp một trong Thánh Linh.

1 Phierơ 3:10-11

3. Ai sẽ là muối của đất Khi chúng ta bỏ qua lẻ thật, mà nhượng bộ để được an thân và lợi lộc riêng

Galati 2:5

4. Khi chúng ta không học hỏi để chia sẽ bông trái cho người khác

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *