CTTP 2021.09.19 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀNG: KHÔN NGOAN PHÂN BIỆN (Mục sư Lê Hoàng Thái An)* Kẻ thù của Chúa sẽ chẳng để yên cho tôi con Chúa làm công việc Chúa. Chúng ta cần phải vững vàng, không rúng động trước những thủ đoạn của chúng. Xin đến với Lời Chúa để học cách phân biện mưu chước của kẻ thù và phản ứng cách khôn ngoan.
* God’s enemy won’t sit still as God’s people are doing God’s work. We need to remain steadfast at their scheme. Join us in the Word to learn how we can discern the enemy tactics and respond wisely.

#6. Loạt bài giảng luận theo sách Nê-hê-mi – A sermon series on the book of Nehemiah: “TÁI LẬP ĐỜI SỐNG – REBUILD YOUR LIFE”

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀNG: KHÔN NGOAN PHÂN BIỆN
REBUILD YOUR LIFE OF STEADFASTNESS: WISE DISCERNMENT
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

Ba sách lược của kẻ thù mà tôi con Chúa cần phân biện để vững vàng đối đầu
1. DỤ DỖ PHÂN TÂM (1-4) — Kiên định T_________
2. DỌA DẪM PHAO VU (5-9) — Kiên tâm T_________
3. DỐI GIẢ PHẢN BỘI (10-14) — Kiên cường T________
* Công Việc Đã Xong (15-16), Tấn Công Không Dứt (17-19).

Three enemy tactics that God’s people must discern to remain steadfast
1. DISTRACTION (1-4) —- Be __________
2. DISCREDIT (5-9) ——— Be __________
3. DECEPTION (10-14) —- Be __________
* The Work Is Done (15-16); The Wicked Won’t Quit (17-19).

Hội Thánh Tin Lành North Hollywood
www.northhollywoodchurch.org
Rev. Thai-An Le, Sr. Pastor

Nêhêmi 1. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Nêhêmi 2. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ
Nêhêmi 3. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG TRÁCH NHIỆM
Nêhêmi 4. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CAN TRƯỜNG
Nêhêmi 5. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG HIỆP MỘT
Nêhêmi 6. TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀNG

Nguồn: https://pinsacduphong.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.